Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ II (2019-2020)

      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Âm nhạc Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Thể dục
2 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Tin học
3 Tin học Ngoại ngữ Mỹ thuật GDCD Vật lý Văn học
4 Công nghệ Toán Toán Toán Vật lý Văn học
5 Công nghệ Toán Toán AVGT Địa lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Sinh học   AVGT  
2 Toán Văn học Sinh học   Thể dục  
3            
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Sinh học Văn học Toán Ngoại ngữ
2 Công nghệ Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Toán Ngoại ngữ
3 Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Tin học Thể dục Toán
4 Văn học Địa lí AVGT AVGT Vật lý Toán
5 Văn học Âm nhạc Thể dục Mỹ thuật Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Toán   Toán  
2 Sinh học Văn học Toán   Toán  
3            
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Vật lý Văn học Toán Thể dục
2 Toán Âm nhạc Vật lý Văn học Toán Thể dục
3 Toán Văn học AVGT Công nghệ Văn học Tin học
4 Văn học GDCD Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Tin học
5 Văn học Địa lí Mỹ thuật Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Sinh học Toán   Lịch sử  
2 Ngoại ngữ Toán Toán   AVGT  
3            
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Tin học Công nghệ Văn học Ngoại ngữ
2 Vật lý Toán Toán Công nghệ Văn học Ngoại ngữ
3 Vật lý Văn học Toán AVGT Ngoại ngữ Lịch sử
4 Sinh học Âm nhạc Ngoại ngữ Địa lí Toán Thể dục
5 Toán Mỹ thuật Ngoại ngữ GDCD Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học   Thể dục  
2 Tin học AVGT Văn học   Sinh học  
3            
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Công nghệ Ngoại ngữ Vật lý Văn học
2 Văn học Toán Công nghệ Ngoại ngữ Vật lý Văn học
3 Văn học Âm nhạc Sinh học Toán Thể dục Ngoại ngữ
4 Toán Mỹ thuật Tin học Toán Tin học Ngoại ngữ
5 Toán GDCD AVGT Địa lí Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán AVGT Thể dục   Văn học  
2 Toán Sinh học Ngoại ngữ   Văn học  
3            
4            
5            
 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ II (2019-2020)

      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa lí Lịch sử Sinh học Văn học Toán
2 Ngoại ngữ GDCD Thể dục Sinh học Văn học Toán
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Thể dục Lịch sử Toán Ngoại ngữ
4 Văn học Vật lý Công nghệ AVGT Tin học Ngoại ngữ
5 Văn học Vật lý Công nghệ Mỹ thuật Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Văn học   Ngoại ngữ  
2 Toán Toán Văn học   Địa lí  
3            
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Toán Tin học Mỹ thuật Lịch sử
2 Địa lí Sinh học Toán GDCD Thể dục Lịch sử
3 Địa lí Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 Ngoại ngữ Công nghệ Vật lý Toán Văn học Văn học
5 Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán Văn học   Ngoại ngữ  
2 AVGT Toán Văn học   Ngoại ngữ  
3            
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Tin học Văn học Ngoại ngữ Văn học
2 Toán Công nghệ Địa lí Văn học Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Công nghệ AVGT GDCD Mỹ thuật Toán
4 Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh học Âm nhạc Toán
5 Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh học Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ   Lịch sử  
2 Địa lí Vật lý Thể dục   Toán  
3            
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Toán Văn học Tin học
2 Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán Văn học Lịch sử
3 Toán Toán Ngoại ngữ Địa lí Vật lý Văn học
4 Tin học Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật   Văn học
5 Ngoại ngữ Công nghệ Thể dục GDCD Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AVGT Địa lí Văn học   Âm nhạc  
2 Vật lý Sinh học Văn học   Lịch sử  
3            
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Công nghệ Vật lý Toán Văn học Địa lí
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Toán Văn học Thể dục
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Văn học Lịch sử Thể dục
4 Toán Âm nhạc Toán Văn học Lịch sử Vật lý
5 Tin học GDCD Toán AVGT Mỹ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Ngoại ngữ   Sinh học  
2 Toán Văn học Địa lí   Sinh học  
3            
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ II (2019-2020)

      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Địa lí Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Tin học
2 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Hóa học
3 Toán Vật lý Toán AVGT Hóa học Sinh học
4 Văn học Thể dục Toán Toán Mỹ thuật Tin học
5 Văn học Thể dục Toán Toán Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Kĩ thuật   Sinh học  
2 Vật lý Văn học Lịch sử   Âm nhạc  
3   Toán        
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO GDCD Toán Ngoại ngữ Toán Toán
2 Địa lí Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Tin học
3 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Mỹ thuật Âm nhạc Hóa học
4 Ngoại ngữ Lịch sử AVGT Văn học Địa lí Hóa học
5 Kĩ thuật Hóa học Sinh học Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Sinh học Vật lý   Văn học  
2 Toán Thể dục Thể dục   Văn học  
3 Vật lý          
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Hóa học Thể dục Địa lí Ngoại ngữ Toán
2 Lịch sử GDCD Toán Mỹ thuật Toán Toán
3 Kĩ thuật Văn học Tin học Toán Toán Thể dục
4 Văn học Vật lý Tin học Toán Sinh học Địa lí
5 Văn học Vật lý AVGT Văn học Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   Văn học  
2 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   Văn học  
3         Âm nhạc  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ II (2019-2020)

      Lớp 9A1    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Thể dục Lịch sử Văn học Hóa học Văn học
2 Văn học Văn học Địa lí Văn học Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Vật lý Toán Toán Ngoại ngữ Tin học
4 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ GDCD Tin học Thể dục
5 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Kĩ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Toán Ngoại ngữ Toán  
2 Vật lý Toán Toán Ngoại ngữ Toán  
3 Âm nhạc   Ngoại ngữ      
4            
5            
             
      Lớp 9A2    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Địa lí
2 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Lịch sử
3 Văn học GDCD Sinh học Ngoại ngữ Văn học Vật lý
4 Tin học Toán Toán Vật lý Văn học Kĩ thuật
5 Tin học Toán Toán Vật lý Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc Hóa học Văn học Toán Thể dục  
2 Văn học Hóa học Văn học Toán Thể dục  
3 Sinh học Lịch sử        
4            
5            
             
      Lớp 9A3    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tin học Toán GDCD Văn học Kĩ thuật
2 Ngoại ngữ Tin học Toán Toán Lịch sử Vật lý
3 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Toán Vật lý Hóa học
4 Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
5 Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ Âm nhạc  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Toán Địa lí Ngoại ngữ Hóa học  
2 Văn học Toán Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục  
3 Văn học   Sinh học      
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 HỌC KỲ II (2019-2020)

      Lớp C1    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Văn học Tin học Hóa học Văn học
2 Toán Ngoại ngữ Văn học Tin học Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Công nghệ Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Toán
4 Hóa học GDQP Thể dục Ngoại ngữ Lịch sử Toán
5 Hóa học Văn học Tin học Ngoại ngữ Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Vật lý Toán   Toán  
2 Văn học Lịch sử Toán   Toán  
3 Văn học Sinh học Vật lý   Địa lí  
4            
5            
             
      Lớp C2    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Tin học Thể dục
2 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Văn học Tin học Địa lí
3 Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Văn học
4 Toán Lịch sử Hóa học Toán Toán Văn học
5 Toán Lịch sử Công nghệ Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Tin học   Hóa học  
2 GDCD Văn học Vật lý   Hóa học  
3 Toán Văn học Vật lý   GDQP  
4            
5            
             
      Lớp C3    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Ngoại ngữ Toán GDQP Hóa học Văn học
2 Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Hóa học Văn học
3 Hóa học Văn học Ngoại ngữ Tin học Toán Địa lí
4 Văn học Văn học Ngoại ngữ Vật lý Toán Sinh học
5 Lịch sử Thể dục Tin học Vật lý Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục GDCD Toán   Toán  
2 Ngoại ngữ Toán Toán   Văn học  
3 Ngoại ngữ Toán Lịch sử   Văn học  
4            
5            
             
      Lớp C4    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Hóa học Lịch sử Văn học Ngoại ngữ
2 Toán Toán Hóa học Tin học Văn học Ngoại ngữ
3 Toán GDQP Công nghệ Ngoại ngữ Hóa học Toán
4 Địa lí Văn học Vật lý Văn học Hóa học Toán
5 Ngoại ngữ Văn học Vật lý Văn học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Thể dục Ngoại ngữ   Thể dục  
2 Tin học GDCD Ngoại ngữ   Lịch sử  
3 Tin học Toán Văn học   Sinh học  
4            
5            
             
      Lớp C5    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Toán Tin học Văn học Ngoại ngữ
2 Văn học Công nghệ Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
3 Văn học Hóa học GDQP Ngoại ngữ Địa lí Văn học
4 Vật lý Hóa học Hóa học Toán Tin học Lịch sử
5 Vật lý Sinh học Hóa học Toán Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Thể dục   Toán  
2 Toán Ngoại ngữ Văn học   Toán  
3 GDCD Vật lý Văn học   Thể dục  
4            
5            
             
      Lớp C6    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lịch sử Công nghệ Toán GDQP Tin học
2 Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán Địa lí GDCD
3 Toán Ngoại ngữ Thể dục Văn học Toán Ngoại ngữ
4 Sinh học Văn học Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngoại ngữ
5 Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Hóa học Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Tin học   Văn học  
2 Văn học Toán Vật lý   Văn học  
3 Hóa học Tin học Vật lý   Vật lý  
4            
5            
             
      Lớp C7    
      Có tác dụng từ ngày 06/07/2020
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Văn học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
2 Vật lý Toán Văn học Ngoại ngữ Văn học