Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ AVGT Văn học Văn học  
2 Toán Văn học AVGT Văn học Văn học  
3 Toán Văn học Tin học Thể dục Vật lý  
4 Kĩ thuật GDCD Tin học Mĩ thuật Toán  
5 Vật lý Âm nhạc Lịch sử Địa lí Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Thể dục Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
2 Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Vật lý Kĩ thuật Ngoại ngữ  
2 AVGT Thể dục Vật lý GDCD Ngoại ngữ  
3 Mĩ thuật Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ Văn học  
4 Toán Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Toán  
5 Toán Ngoại ngữ Sinh học Văn học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Ngoại ngữ Tin học Toán  
2 Văn học Văn học Ngoại ngữ Tin học Địa lí  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ AVGT Vật lý Thể dục  
2 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Vật lý Tin học  
3 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Tin học  
4 Âm nhạc Mĩ thuật Văn học GDCD Văn học  
5 Lịch sử Thể dục Văn học Kĩ thuật Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
2 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Ngoại ngữ Văn học GDCD  
2 Văn học AVGT Toán Văn học Toán  
3 Văn học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán  
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Kĩ thuật Ngoại ngữ Văn học  
5 Ngoại ngữ Địa lí Mĩ thuật Âm nhạc Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Sinh học Thể dục Toán Tin học  
2 Vật lý Sinh học Thể dục Toán Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO AVGT Địa lí Toán Văn học  
2 Sinh học Âm nhạc Mĩ thuật Toán Văn học  
3 Sinh học Thể dục Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ  
4 Tin học Thể dục Toán Ngoại ngữ Vật lý  
5 Tin học Lịch sử Toán Ngoại ngữ Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán  
2 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Thể dục Ngoại ngữ Tin học  
2 Vật lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ GDCD  
3 Vật lý Địa lí Văn học Toán Ngoại ngữ  
4 AVGT Âm nhạc Tin học Văn học Ngoại ngữ  
5 Mĩ thuật Kĩ thuật Toán Văn học Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Sinh học Văn học Toán Toán  
2 Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Mĩ thuật Ngoại ngữ Văn học  
2 Kĩ thuật Ngoại ngữ Địa lí Văn học Văn học  
3 Toán Toán Tin học Văn học Ngoại ngữ  
4 Toán Toán Toán Thể dục Tin học  
5 AVGT GDCD Toán Thể dục Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử  
2 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Âm nhạc Sinh học Ngoại ngữ Thể dục  
2 Ngoại ngữ GDCD Sinh học Kĩ thuật Thể dục  
3 Ngoại ngữ AVGT Địa lí Mĩ thuật Tin học  
4 Văn học Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ  
5 Văn học Toán Văn học Lịch sử Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Văn học  
2 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Sinh học Ngoại ngữ Toán  
2 Toán Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Toán  
3 Toán Vật lý AVGT Toán Ngoại ngữ  
4 Văn học Kĩ thuật Âm nhạc Toán Ngoại ngữ  
5 Văn học Ngoại ngữ Mĩ thuật Thể dục Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử Văn học  
2 Tin học GDCD Địa lí Lịch sử Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Kĩ thuật Địa lí Ngoại ngữ Văn học  
2 Văn học GDCD Địa lí Ngoại ngữ Văn học  
3 Văn học Văn học Sinh học Toán Thể dục  
4 Ngoại ngữ Thể dục Sinh học Toán Vật lý  
5 Ngoại ngữ AVGT Âm nhạc Mĩ thuật Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Toán Toán Ngoại ngữ Tin học  
2 Lịch sử Toán Toán Ngoại ngữ Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Mĩ thuật Toán Vật lý  
2 Ngoại ngữ Kĩ thuật Âm nhạc Toán Vật lý  
3 Ngoại ngữ GDCD Địa lí Tin học Thể dục  
4 Toán Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Thể dục  
5 Toán Sinh học AVGT Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Lịch sử Toán Văn học Ngoại ngữ  
2 Văn học Lịch sử Toán Văn học Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Văn học Ngoại ngữ Lịch sử  
2 Ngoại ngữ Sinh học Mĩ thuật Ngoại ngữ Lịch sử  
3 Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ  
4 Toán AVGT Toán Toán Ngoại ngữ  
5 Toán Kĩ thuật Toán Toán Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Vật lý Tin học Văn học Văn học  
2 Địa lí Vật lý Tin học Văn học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ  
2 Văn học Toán AVGT Thể dục Văn học  
3 Văn học Kĩ thuật Mĩ thuật Văn học Văn học  
4 Toán GDCD Toán Tin học Lịch sử  
5 Toán Ngoại ngữ Toán Tin học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý  
2 Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán Mĩ thuật Sinh học  
2 Ngoại ngữ Văn học Toán GDCD Sinh học  
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Thể dục Địa lí Thể dục  
4 Toán Toán Vật lý Ngoại ngữ Hóa học  
5 Toán Toán Vật lý Ngoại ngữ Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngoại ngữ Kĩ thuật Tin học Văn học  
2 AVGT Lịch sử Văn học Tin học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Tin học  
2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học  
3 Toán Toán Địa lí Toán Lịch sử  
4 Kĩ thuật Toán Vật lý Mĩ thuật Văn học  
5 Âm nhạc Văn học Vật lý Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AVGT Hóa học Sinh học Văn học Thể dục  
2 Lịch sử Hóa học Sinh học Văn học Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Vật lý Âm nhạc Địa lí  
2 Toán Tin học Vật lý Ngoại ngữ Mĩ thuật  
3 Toán Thể dục AVGT Ngoại ngữ Văn học  
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Sinh học Văn học  
5 Ngoại ngữ Văn học Toán Sinh học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học GDCD Văn học Lịch sử Toán  
2 Hóa học Ngoại ngữ Kĩ thuật Lịch sử Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán Lịch sử Vật lý  
2 Tin học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý  
3 Tin học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học  
4 Văn học Toán Mĩ thuật GDCD Sinh học  
5 Văn học AVGT Địa lí Kĩ thuật Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Thể dục Âm nhạc Văn học  
2 Toán Văn học Thể dục Hóa học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Toán Mĩ thuật  
2 Kĩ thuật Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
3 Âm nhạc Ngoại ngữ Toán GDCD Ngoại ngữ  
4 Hóa học Văn học Toán Văn học Lịch sử  
5 Hóa học Văn học AVGT Văn học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Tin học Vật lý Thể dục Sinh học  
2 Văn học Tin học Vật lý Thể dục Sinh học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 9A1    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ GDCD Văn học  
2 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Mĩ thuật Văn học  
3 Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ  
4 KNS Toán Toán Toán Tin học  
5 Lịch sử Toán Toán Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Hóa học Văn học Thể dục Toán  
2 Văn học Kĩ thuật Văn học Thể dục Toán  
3 AVGT Địa lí Địa lí Hóa học Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A2    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Sinh học Văn học Toán  
2 Ngoại ngữ Toán Sinh học Văn học Toán  
3 Ngoại ngữ GDCD Vật lý Mĩ thuật Lịch sử  
4 Toán AVGT Hóa học Toán Văn học  
5 Toán Văn học Địa lí Toán Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Kĩ thuật Tin học  
2 Văn học Hóa học Ngoại ngữ Thể dục Tin học  
3 Địa lí Ngoại ngữ KNS Thể dục Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A3    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Toán Tin học Văn học  
2 Hóa học AVGT Toán Kĩ thuật Văn học  
3 Hóa học Toán Tin học Toán Mĩ thuật  
4 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ  
5 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Sinh học Địa lí  
2 Thể dục Toán Văn học Sinh học Địa lí  
3 Thể dục Toán Vật lý KNS Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp C1    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Tin học Lịch sử Ngoại ngữ  
2 Địa lí Hóa học Tin học Kĩ thuật Ngoại ngữ  
3 Địa lí GDCD Vật lý GDQP Hóa học  
4 Ngoại ngữ Sinh học Toán Vật lý Văn học  
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Vật lý Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
2 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
3         Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp C2    
      Có tác dụng từ ngày 30/11/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán Toán Kĩ thuật