Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học AVGT Toán Văn học  
2 Toán Văn học AVGT Văn học Văn học  
3 Toán Vật lý Lịch sử Thể dục Địa lí  
4 Công nghệ GDCD Vật lý Thể dục Toán  
5 Tin học Âm nhạc Mĩ thuật Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngoại ngữ  
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Vật lý Thể dục Ngoại ngữ  
2 AVGT Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ  
3 Ngoại ngữ Toán Văn học Toán Văn học  
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Địa lí  
5 Toán Mĩ thuật Sinh học Công nghệ Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Văn học Ngoại ngữ Tin học Toán  
2 Văn học Văn học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ AVGT Mĩ thuật GDCD  
2 Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Tin học  
3 Văn học Văn học Ngoại ngữ Toán Tin học  
4 Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Địa lí Văn học  
5 Công nghệ Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Sinh học Toán Thể dục Ngoại ngữ  
2 Toán Sinh học Toán Thể dục Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ  
2 Văn học AVGT Sinh học Địa lí Ngoại ngữ  
3 Văn học GDCD Mĩ thuật Ngoại ngữ Toán  
4 Ngoại ngữ Văn học Công nghệ Ngoại ngữ Toán  
5 Ngoại ngữ Văn học Thể dục Âm nhạc Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Vật lý Lịch sử Toán Tin học  
2 Toán Vật lý Thể dục Toán Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO AVGT Lịch sử Toán Văn học  
2 Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục Toán GDCD  
3 Địa lí Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
4 Vật lý Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
5 Vật lý Toán Toán Sinh học Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tin học Ngoại ngữ Văn học Toán  
2 Văn học Tin học Ngoại ngữ Văn học Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Mĩ thuật GDCD Toán  
2 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Toán  
3 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ  
4 AVGT Âm nhạc Toán Công nghệ Ngoại ngữ  
5 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Địa lí Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn học Văn học Toán Thể dục  
2 Tin học Văn học Văn học Toán Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Văn học  
2 Địa lí Ngoại ngữ Toán Mĩ thuật Văn học  
3 Toán Toán Sinh học Công nghệ Lịch sử  
4 Toán Toán Sinh học GDCD Tin học  
5 AVGT Toán Văn học Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Vật lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ  
2 Thể dục Vật lý Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Âm nhạc Sinh học Sinh học Ngoại ngữ  
2 Ngoại ngữ Vật lý Công nghệ Lịch sử Ngoại ngữ  
3 Mĩ thuật AVGT Địa lí GDCD Tin học  
4 Văn học Toán Ngoại ngữ Tin học Thể dục  
5 Văn học Toán Ngoại ngữ Vật lý Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Toán Ngoại ngữ Toán  
2 Toán Văn học Toán Ngoại ngữ Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ Toán  
2 Địa lí GDCD Sinh học Ngoại ngữ Toán  
3 Địa lí Công nghệ AVGT Toán Vật lý  
4 Toán Thể dục Âm nhạc Toán Ngoại ngữ  
5 Toán Thể dục Lịch sử Văn học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Ngoại ngữ Văn học Vật lý Văn học  
2 Tin học Ngoại ngữ Văn học Mĩ thuật Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Lịch sử Địa lí Văn học  
2 Văn học Công nghệ Lịch sử Địa lí Văn học  
3 Văn học Văn học Sinh học Toán Thể dục  
4 Tin học AVGT Sinh học Toán Ngoại ngữ  
5 Tin học Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Vật lý  
2 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Vật lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Mĩ thuật Toán Tin học  
2 Toán Vật lý Âm nhạc Toán Ngoại ngữ  
3 Công nghệ Tin học Toán GDCD Ngoại ngữ  
4 Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán  
5 Ngoại ngữ Sinh học AVGT Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Lịch sử Thể dục Văn học Địa lí  
2 Văn học Lịch sử Thể dục Văn học Địa lí  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Ngoại ngữ Văn học Lịch sử  
2 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Văn học Lịch sử  
3 Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Mĩ thuật Văn học  
4 Toán GDCD Toán Toán Văn học  
5 Toán AVGT Toán Toán Địa lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Thể dục Tin học Vật lý Ngoại ngữ  
2 Văn học Thể dục Tin học Vật lý Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Âm nhạc Tin học Văn học  
2 Ngoại ngữ Toán AVGT Tin học Văn học  
3 Văn học Ngoại ngữ Mĩ thuật Văn học Địa lí  
4 Toán Công nghệ Thể dục Văn học Địa lí  
5 Toán GDCD Thể dục Lịch sử Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
2 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán Ngoại ngữ Sinh học  
2 Ngoại ngữ Văn học Toán Ngoại ngữ Sinh học  
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý Ngoại ngữ Thể dục  
4 Địa lí Toán Vật lý Toán Hóa học  
5 Địa lí Toán Mĩ thuật Toán Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử GDCD Thể dục Tin học Văn học  
2 AVGT Công nghệ Văn học Tin học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ GDCD Tin học  
2 Toán Thể dục Ngoại ngữ Toán Tin học  
3 Toán Văn học Địa lí Toán Thể dục  
4 Lịch sử Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
5 Âm nhạc Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AVGT Hóa học Sinh học Mĩ thuật Văn học  
2 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Văn học Công nghệ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Vật lý Vật lý Địa lí  
2 Toán Toán Sinh học Âm nhạc Địa lí  
3 Toán GDCD AVGT Toán Văn học  
4 Ngoại ngữ Văn học Mĩ thuật Ngoại ngữ Văn học  
5 Ngoại ngữ Văn học Toán Hóa học Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Ngoại ngữ Văn học Hóa học Thể dục  
2 Sinh học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Mĩ thuật Vật lý  
2 Tin học Ngoại ngữ Văn học GDCD Vật lý  
3 Tin học Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ  
4 Văn học Toán Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ  
5 Văn học AVGT Hóa học Thể dục Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Hóa học Địa lí Sinh học  
2 Toán Toán Lịch sử Địa lí Sinh học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Địa lí Tin học Ngoại ngữ  
2 Công nghệ Toán Mĩ thuật Toán Ngoại ngữ  
3 Âm nhạc Ngoại ngữ Toán Toán Sinh học  
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học Sinh học  
5 Ngoại ngữ Văn học AVGT Văn học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Tin học Vật lý Thể dục Hóa học  
2 Văn học GDCD Vật lý Thể dục Hóa học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 9A1    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Toán Văn học  
2 Lịch sử AVGT Ngoại ngữ Toán Văn học  
3 Lịch sử Vật lý Sinh học Tin học Ngoại ngữ  
4 Ngoại ngữ Vật lý Toán Tin học Ngoại ngữ  
5 Ngoại ngữ GDCD Toán Văn học Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Thể dục Toán  
2 Văn học Toán Văn học Âm nhạc Toán  
3 Sinh học Công nghệ Địa lí Hóa học Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A2    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Văn học Văn học Toán  
2 Ngoại ngữ Toán Văn học GDCD Toán  
3 Ngoại ngữ Toán Lịch sử Địa lí Tin học  
4 Toán AVGT Lịch sử Toán Văn học  
5 Toán Văn học Vật lý Toán Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Hóa học Tin học Âm nhạc Ngoại ngữ  
2 Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ  
3 Văn học Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A3    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Toán Toán Toán  
2 Ngoại ngữ GDCD Toán Hóa học Toán  
3 Ngoại ngữ AVGT Ngoại ngữ Văn học Văn học  
4 Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Địa lí Văn học  
5 Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Sinh học Lịch sử  
2 Văn học Toán Văn học Sinh học Vật lý  
3 Thể dục Toán Vật lý Âm nhạc Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp C1    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Tin học Văn học Ngoại ngữ  
2 Hóa học Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Ngoại ngữ  
3 Địa lí GDCD Vật lý GDQP Văn học  
4 Vật lý Lịch sử Toán Hóa học Văn học  
5 Vật lý Lịch sử Toán Hóa học Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
2 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
3         Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp C2    
      Có tác dụng từ ngày 29/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Toán