Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3821.360 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học AVGT Toán Văn học  
2 Toán Văn học AVGT Văn học Văn học  
3 Toán Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục Địa lí  
4 Văn học Tin học Vật lý Thể dục Toán  
5 Tin học Âm nhạc Vật lý Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
2 Ngoại ngữ Sinh học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ  
2 AVGT Toán Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
3 Tin học Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ Văn học  
4 Toán Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Thể dục  
5 Toán Ngoại ngữ Sinh học Văn học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Ngoại ngữ Tin học Toán  
2 Văn học Văn học Ngoại ngữ Tin học Địa lí  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ AVGT Tin học Thể dục  
2 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Tin học  
3 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Toán Tin học  
4 Âm nhạc Toán Văn học Địa lí Văn học  
5 Ngoại ngữ Toán Văn học Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Toán Sinh học Ngoại ngữ  
2 Toán Thể dục Toán Sinh học Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Toán Văn học Ngoại ngữ  
2 Văn học AVGT Toán Văn học Ngoại ngữ  
3 Văn học Văn học Tin học Ngoại ngữ Toán  
4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán  
5 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Âm nhạc Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Sinh học Lịch sử Toán Tin học  
2 Vật lý Sinh học Thể dục Toán Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO AVGT Lịch sử Toán Văn học  
2 Sinh học Âm nhạc Văn học Toán Thể dục  
3 Sinh học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Thể dục  
4 Tin học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý  
5 Tin học Toán Toán Địa lí Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Văn học Toán  
2 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Văn học Tin học  
2 Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Tin học  
3 Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ  
4 AVGT Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
5 Sinh học Lịch sử Toán Ngoại ngữ Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn học Văn học Toán Toán  
2 Toán Văn học Văn học Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Văn học  
2 Tin học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Văn học  
3 Toán Toán Thể dục Thể dục Lịch sử  
4 Toán Toán Sinh học Văn học Tin học  
5 AVGT Toán Sinh học Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ  
2 Văn học Vật lý Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Âm nhạc Sinh học Ngoại ngữ Thể dục  
2 Ngoại ngữ Văn học Sinh học Ngoại ngữ Thể dục  
3 Ngoại ngữ AVGT Địa lí Tin học Tin học  
4 Văn học Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ  
5 Văn học Toán Văn học Lịch sử Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Toán  
2 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ Tin học  
2 Địa lí Tin học Sinh học Ngoại ngữ Toán  
3 Địa lí Tin học AVGT Toán Toán  
4 Toán Thể dục Âm nhạc Toán Ngoại ngữ  
5 Toán Thể dục Vật lý Văn học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Vật lý Văn học  
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Lịch sử Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Văn học  
2 Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Văn học  
3 Văn học Văn học Sinh học Toán Thể dục  
4 Tin học Thể dục Sinh học Toán Ngoại ngữ  
5 Tin học AVGT Âm nhạc Tin học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Vật lý  
2 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Vật lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Tin học Toán Ngoại ngữ  
2 Toán Vật lý Âm nhạc Toán Ngoại ngữ  
3 Toán Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục  
4 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục  
5 Ngoại ngữ Sinh học AVGT Tin học Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Lịch sử Toán Văn học Địa lí  
2 Văn học Lịch sử Toán Văn học Địa lí  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử  
2 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử  
3 Văn học Sinh học Âm nhạc Văn học Văn học  
4 Toán AVGT Toán Toán Văn học  
5 Toán Thể dục Toán Toán Thể dục  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Ngoại ngữ Tin học Vật lý Ngoại ngữ  
2 Địa lí Ngoại ngữ Tin học Vật lý Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Âm nhạc Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
2 Ngoại ngữ Toán AVGT Ngoại ngữ Văn học  
3 Văn học Tin học Tin học Văn học Văn học  
4 Toán Ngoại ngữ Thể dục Văn học Lịch sử  
5 Toán Ngoại ngữ Thể dục Tin học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Toán Vật lý  
2 Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Toán Vật lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán Ngoại ngữ Sinh học  
2 Ngoại ngữ Văn học Toán Ngoại ngữ Sinh học  
3 Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lý Ngoại ngữ Thể dục  
4 Văn học Toán Vật lý Toán Hóa học  
5 Văn học Toán Hóa học Toán Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Địa lí Thể dục Tin học Ngoại ngữ  
2 AVGT Địa lí Văn học Tin học Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Tin học  
2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học  
3 Toán Văn học Địa lí Toán Lịch sử  
4 Địa lí Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
5 Âm nhạc Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 AVGT Hóa học Sinh học Văn học Thể dục  
2 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Văn học Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Vật lý Âm nhạc Địa lí  
2 Toán Sinh học Vật lý Toán Địa lí  
3 Toán Thể dục AVGT Toán Văn học  
4 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học  
5 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Sinh học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Văn học Hóa học Toán  
2 Hóa học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
2 Tin học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
3 Tin học Toán Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học  
4 Văn học Toán Ngoại ngữ Thể dục Sinh học  
5 Văn học AVGT Địa lí Thể dục Địa lí  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Hóa học Âm nhạc Ngoại ngữ  
2 Toán Toán Hóa học Hóa học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ  
2 Hóa học Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
3 Âm nhạc Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học  
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học Hóa học  
5 Ngoại ngữ Văn học AVGT Văn học Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Tin học Vật lý Thể dục Sinh học  
2 Văn học Tin học Vật lý Thể dục Sinh học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp 9A1    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Ngoại ngữ Toán Văn học  
2 Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Toán Văn học  
3 Vật lý Sinh học Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ  
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học Ngoại ngữ  
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Thể dục Toán  
2 Văn học Toán Văn học Âm nhạc Toán  
3 AVGT Hóa học Địa lí Hóa học Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A2    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Sinh học Văn học Toán  
2 Ngoại ngữ Toán Sinh học Văn học Toán  
3 Ngoại ngữ Toán Lịch sử Địa lí Tin học  
4 Toán AVGT Lịch sử Toán Văn học  
5 Toán Văn học Vật lý Toán Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ  
2 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ  
3 Thể dục Ngoại ngữ Thể dục Âm nhạc Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A3    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Toán Toán Toán  
2 Ngoại ngữ Tin học Toán Thể dục Toán  
3 Ngoại ngữ AVGT Ngoại ngữ Thể dục Văn học  
4 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học  
5 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Lịch sử  
2 Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Tin học  
3 Âm nhạc Toán Vật lý Văn học Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 HỌC KỲ I (2020-2021)

      Lớp C1    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Hóa học Văn học Ngoại ngữ  
2 Tin học Hóa học Tin học Công nghệ Ngoại ngữ  
3 Địa lí GDCD Vật lý GDQP Văn học  
4 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý Văn học  
5 Ngoại ngữ Lịch sử Toán Vật lý Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
2 Toán Thể dục Văn học Ngoại ngữ Toán  
3         Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp C2    
      Có tác dụng từ ngày 08/03/2021  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Ngoại ngữ Toán