Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633379 - 0989120420

CÔNG ĐOÀN

Media/30_TH1041/Images/1047409d3efed2c-b-e.jpg

 

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch
Chủ tịch Công Đoàn
Media/30_TH1041/Images/don61267c9741c5-e-e.jpg

 

Cô Đặng Kim Dung
Phó Chủ tịch Công Đoàn
Media/30_TH1041/Images/don6188405ab7f8-c-e.jpg

 

Cô Phạm Thị Hồng Vân
Ủy Viên