Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633379 - 0989120420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ Văn KHTN Mĩ thuật Lịch sử KHTN  
2 Ngữ Văn Tiếng Trung KHTN Tiếng Nhật KHTN  
3 Toán Tiếng Anh TAnh giao tiếp Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
4 GDCD Ngữ Văn Toán GD địa phương Tiếng Nhật  
5 Tiếng Anh Ngữ Văn Tiếng Anh Tin học Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Thể dục Âm nhạc Kỹ năng sống Toán  
2 Toán Thể dục Toán Địa lý KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Toán Tin học Ngữ Văn Tiếng Anh  
2 Toán Toán Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Tiếng Anh  
3 Tiếng Anh Tiếng Trung KHTN Toán Tin học  
4 Ngữ Văn Tiếng Anh KHTN Toán Địa lý  
5 Tiếng Nhật GDCD Ngữ Văn Công nghệ TAnh giao tiếp  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống Thể dục KHTN Ngữ Văn GD địa phương  
2 Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Ngữ Văn Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Trung Toán TAnh giao tiếp Địa lý Tiếng Nhật  
2 Tiếng Anh Toán Toán Toán Mĩ thuật  
3 Tiếng Anh Tin học Âm nhạc Toán GDCD  
4 Ngữ Văn Tiếng Anh KHTN TAnh giao tiếp Công nghệ  
5 Ngữ Văn Tiếng Anh KHTN Tin học Ngữ Văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Thể dục Lịch sử Ngữ Văn Tiếng Nhật  
2 Ngữ Văn Thể dục Kỹ năng sống KHTN GD địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Anh KHTN TAnh giao tiếp  
2 Tiếng Nhật Ngữ Văn TAnh giao tiếp Ngữ Văn Tiếng Nhật  
3 Công nghệ Toán Toán Ngữ Văn GD địa phương  
4 Địa lý Lịch sử KHTN Âm nhạc Tiếng Anh  
5 KHTN Tin học Tin học GDCD Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ Văn Thể dục Toán Toán Kỹ năng sống  
2 Ngữ Văn Thể dục Mĩ thuật Toán KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Nhật GD địa phương Công nghệ Tin học GDCD  
2 Tiếng Trung Ngữ Văn KHTN Tiếng Anh Ngữ Văn  
3 KHTN Ngữ Văn Địa lý Tiếng Anh Ngữ Văn  
4 Tiếng Anh Toán Lịch sử Toán Âm nhạc  
5 Tiếng Anh Toán TAnh giao tiếp Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Tiếng Nhật Tin học Mĩ thuật TAnh giao tiếp  
2 Thể dục KHTN KHTN Ngữ Văn Kỹ năng sống  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống Ngữ Văn Ngữ Văn TAnh giao tiếp Âm nhạc  
2 Tiếng Trung KHTN Tin học Địa lý GD địa phương  
3 KHTN GDCD Lịch sử Ngữ Văn Tiếng Nhật  
4 Tin học TAnh giao tiếp KHTN Ngữ Văn Tiếng Anh  
5 Công nghệ Toán Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Mĩ thuật Tiếng Anh Toán Toán  
2 Thể dục KHTN Ngữ Văn Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Tin học Tiếng Nhật Tiếng Anh KHTN  
2 Ngữ Văn Toán Địa lý Công nghệ Ngữ Văn  
3 Ngữ Văn Âm nhạc KHTN Toán Ngữ Văn  
4 Toán Tiếng Anh Lịch sử Toán TAnh giao tiếp  
5 Toán Tiếng Anh Tin học Tiếng Nhật Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục KHTN Mĩ thuật GD địa phương Ngữ Văn  
2 Thể dục Kỹ năng sống Tiếng Trung GDCD TAnh giao tiếp  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Địa lý KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh  
2 Lịch sử Kỹ năng sống KHTN Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
3 KHTN Toán GDCD Tin học Công nghệ  
4 KHTN Toán Toán Tiếng Nhật Ngữ Văn  
5 GD địa phương Tin học Toán TAnh giao tiếp Ngữ Văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Âm nhạc Ngữ Văn Tiếng Trung Toán  
2 Thể dục Mĩ thuật Ngữ Văn Tiếng Nhật Ngữ Văn  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A8    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán KHTN Toán Lịch sử  
2 Toán GDCD KHTN Toán KHTN  
3 Tiếng Nhật Địa lý GD địa phương Công nghệ Tin học  
4 Ngữ Văn Tiếng Nhật Âm nhạc Tiếng Anh Ngữ Văn  
5 Ngữ Văn Tiếng Anh Kỹ năng sống Tiếng Anh Ngữ Văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục TAnh giao tiếp TAnh giao tiếp Tin học Ngữ Văn  
2 Thể dục Tiếng Trung KHTN Mĩ thuật Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 7S1    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Tin học KHTN Toán Toán  
2 GDCD Địa lý KHTN Toán Toán  
3 Tiếng Trung GD địa phương Công nghệ Tiếng Anh Âm nhạc  
4 Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Kỹ năng sống Ngữ Văn KHTN  
5 Mĩ thuật Tiếng Nhật Lịch sử Ngữ Văn KHTN  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Toán Thể dục Tin học Ngữ Văn  
2 Tiếng Anh Toán Thể dục KHTN Ngữ Văn  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7S2    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Lịch sử Ngữ Văn Mĩ thuật Tin học  
2 KHTN Tiếng Anh Ngữ Văn Công nghệ Tiếng Nhật  
3 KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Tiếng Trung  
4 Toán Toán Tiếng Anh GD địa phương Ngữ Văn  
5 Toán Toán KHTN TAnh giao tiếp Ngữ Văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc KHTN Thể dục Kỹ năng sống Tiếng Nhật  
2 Địa lý KHTN Thể dục Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Kỹ năng sống Toán GDCD Toán  
2 Tiếng Nhật Lịch sử Âm nhạc Mĩ thuật Toán  
3 Địa lý Công nghệ Ngữ Văn Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
4 Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Tiếng Anh Tin học  
5 Toán Ngữ Văn Tiếng Nhật KHTN Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Tiếng Anh Thể dục KHTN Tiếng Trung  
2 Ngữ Văn Tiếng Anh Thể dục GD địa phương Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Tiếng Anh Toán Âm nhạc Ngữ Văn  
2 Kỹ năng sống TAnh giao tiếp Toán GD địa phương Ngữ Văn  
3 Mĩ thuật Ngữ Văn KHTN GDCD Toán  
4 Tiếng Anh KHTN Công nghệ Lịch sử Tiếng Trung  
5 Tiếng Anh KHTN Tiếng Anh Địa lý Tiếng Nhật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngữ Văn Thể dục Tiếng Anh KHTN  
2 Toán Ngữ Văn Thể dục Tin học Tiếng Nhật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Ngữ Văn Ngữ Văn KHTN Tiếng Anh  
2 Ngữ Văn Ngữ Văn Toán KHTN KHTN  
3 Ngữ Văn Địa lý Toán Tin học KHTN  
4 Mĩ thuật Toán Tiếng Nhật Tiếng Anh GD địa phương  
5 GDCD Toán TAnh giao tiếp Tiếng Anh Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Kỹ năng sống Thể dục Âm nhạc Lịch sử  
2 Toán Tiếng Nhật Thể dục Tiếng Trung Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học TAnh giao tiếp Tiếng Anh Ngữ Văn Tiếng Nhật  
2 KHTN Tiếng Nhật Tiếng Anh Kỹ năng sống KHTN  
3 Công nghệ Ngữ Văn Lịch sử Mĩ thuật Tiếng Anh  
4 Toán Ngữ Văn Ngữ Văn GDCD Toán  
5 Toán Địa lý Ngữ Văn Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Tiếng Trung Thể dục KHTN Âm nhạc  
2 GD địa phương Tiếng Anh Thể dục KHTN Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Nhật GD địa phương TAnh giao tiếp  
2 KHTN Địa lý Toán GDCD Tin học  
3 KHTN Kỹ năng sống Toán Âm nhạc Ngữ Văn  
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Mĩ thuật Ngữ Văn  
5 Tiếng Anh Tiếng Anh Công nghệ KHTN Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ Văn Toán Thể dục Toán Tiếng Anh  
2 Ngữ Văn Toán Thể dục Ngữ Văn KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 8S    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Sinh học GDCD Ngữ Văn Lịch sử  
2 Toán Sinh học Toán Ngữ Văn Hóa học  
3 Vật lí Toán Tiếng Nhật Mĩ thuật Tin học  
4 Hóa học Vật lí Âm nhạc Tin học Tiếng Anh  
5 Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Tin học Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TAnh giao tiếp Tiếng Anh Hóa học Thể dục Toán  
2 Toán Tiếng Anh Công nghệ Thể dục Địa lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Hóa học  
2 Sinh học Lịch sử Tiếng Anh Toán Toán  
3 Tiếng Anh Toán Toán Địa lý Sinh học  
4 Hóa học Toán Toán Ngữ Văn Mĩ thuật  
5 Âm nhạc Công nghệ GDCD Ngữ Văn Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Vật lí Vật lí Thể dục Ngữ Văn  
2 Tiếng Anh Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Thể dục Ngữ Văn  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Địa lý Hóa học Vật lí Toán  
2 Tiếng Anh Tiếng Nhật Hóa học Tiếng Anh Toán  
3 Tin học Vật lí Toán Sinh học Mĩ thuật  
4 Âm nhạc Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Tiếng Anh  
5 Công nghệ Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Toán Sinh học Thể dục TAnh giao tiếp  
2 Tiếng Anh Toán Tin học Thể dục GDCD  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Công nghệ Âm nhạc Tiếng Anh Sinh học  
2 Tin học Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh  
3 GDCD Vật lí Tin học TAnh giao tiếp Tiếng Anh  
4 Tiếng Nhật Toán Toán Mĩ thuật Ngữ Văn  
5 Địa lý Toán Toán Ngữ Văn Ngữ Văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngữ Văn Tiếng Anh Thể dục Toán  
2 Sinh học Ngữ Văn Tiếng Anh Thể dục Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán Toán Tiếng Nhật Ngữ Văn  
2 Sinh học Toán Toán Tin học Ngữ Văn  
3 Lịch sử Hóa học Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh  
4 Tiếng Anh Hóa học Vật lí TAnh giao tiếp GDCD  
5 Tiếng Anh Sinh học Vật lí Âm nhạc Mĩ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Công nghệ Ngữ Văn Thể dục Tiếng Anh  
2 Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Thể dục Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Mĩ thuật  
2 Ngữ Văn Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ Văn Sinh học  
3 Ngữ Văn Tin học TAnh giao tiếp Ngữ Văn Hóa học  
4 Tiếng Anh Toán Ngữ Văn Công nghệ Toán  
5 Tiếng Anh Toán Toán Sinh học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Vật lí Tiếng Nhật Thể dục Hóa học  
2 Vật lí Địa lý GDCD Thể dục Âm nhạc  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 27/02/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc Ngữ Văn Lịch sử Mĩ thuật