Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp 6S1-TK25  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Toán
2 Văn học Toán Ngoại ngữ KHTN Văn học Toán
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí   KHTN Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 6S2-TK26  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí KHTN KHTN Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
2 Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học
3 Toán Ngoại ngữ Văn học   Toán Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 6A1-TK1  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ KHTN Lịch sử KHTN Văn học Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Toán Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ
3 Địa lí Toán Toán Văn học   Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 6A2-TK2  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Văn học Toán Toán Địa lí Ngoại ngữ
3 Lịch sử KHTN Toán   Văn học Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 6A3-TK3  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN
2 Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Văn học Lịch sử
3 Văn học Toán   Toán Văn học Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 6A4-TK4  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Lịch sử Văn học Toán Ngoại ngữ Toán
2 Văn học KHTN Văn học Toán Ngoại ngữ Toán
3 Văn học Ngoại ngữ   Địa lí   Ngoại ngữ
4           Sinh hoạt
5            
             
      Lớp 6A5-TK5  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học KHTN Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
2 Lịch sử KHTN Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
3 Toán Địa lí Văn học   Toán Sinh hoạt
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp 7S-TK6    
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Ngoại ngữ Vật lý Văn học Toán Toán
2 Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Văn học Toán Toán
3 Văn học Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A1-TK7  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Toán Văn học Văn học  
2 Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý
3 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Địa lí Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A2-TK8  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Vật lý Toán Văn học Văn học
2 Văn học Ngoại ngữ Toán Địa lí Văn học Sinh học
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán   Ngoại ngữ Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A3-TK9  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Sinh học Toán Toán Toán  
2 Văn học Văn học Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
3 Văn học Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A4-TK10  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Sinh học Văn học
2 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý Văn học
3   Lịch sử Toán Văn học Toán Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A5-TK11  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Địa lí Sinh học Toán Vật lý Ngoại ngữ
2 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Toán
3 Văn học Văn học Ngoại ngữ Văn học   Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A6-TK12  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học  
2 Ngoại ngữ Toán Lịch sử Toán Sinh học Địa lí
3 Vật lý Toán Văn học Văn học Toán Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 7A7-TK13  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ
2 Địa lí Vật lý Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ
3 Sinh học   Văn học Lịch sử Văn học Sinh hoạt
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp 8A1-TK14  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngoại ngữ Toán Văn học Toán Ngoại ngữ
2 Sinh học Ngoại ngữ Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ
3 Vật lý Văn học Hóa học Toán Địa lí Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 8A2-TK15  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lí Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học
2 Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
3 Văn học Sinh học Toán Hóa học Ngoại ngữ Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 8A3-TK16  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Địa lí Toán
2 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Lịch sử Vật lý Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Toán Sinh học Toán Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 8A4-TK17  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Văn học Lịch sử Toán Địa lí Ngoại ngữ
2 Toán Sinh học Văn học Toán Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Hóa học Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 8A5-TK18  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Vật lý Văn học Lịch sử Toán Văn học
2 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Địa lí Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 8A6-TK19  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
2 Vật lý Toán Lịch sử Ngoại ngữ Địa lí Toán
3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Văn học Văn học Sinh hoạt
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp 9A1-TK20  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lí Ngoại ngữ Văn học Toán Toán
2 Toán Văn học Sinh học Văn học Ngoại ngữ Lịch sử
3 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 9A2-TK21  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Sinh học Toán Địa lí Toán Ngoại ngữ
2 Văn học Vật lý Toán Văn học Toán Ngoại ngữ
3 Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Văn học Ngoại ngữ Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 9A3-TK22  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý
2 Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học Văn học Văn học
3 Địa lí Toán Toán Ngoại ngữ Văn học Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 9A4-TK23  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán Văn học Toán
2 Lịch sử Sinh học Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán
3 Ngoại ngữ Vật lý Văn học Ngoại ngữ Địa lí Sinh hoạt
4            
5            
             
      Lớp 9A5-TK24  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Văn học Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học
2 Ngoại ngữ Văn học Toán Địa lí Lịch sử Văn học
3 Toán Ngoại ngữ Sinh học   Vật lý Toán
4           Sinh hoạt
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 10 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp C1-TK8    
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     Văn học   Toán Văn học
2 Vật lý Hóa học Văn học Sinh học Toán Văn học
3 Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh hoạt
4 Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ    
5            
             
             
      Lớp C2-TK9    
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học   Sinh học   Văn học  
2 Toán Toán Vật lý Hóa học Văn học  
3 Toán Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ  
4 Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ  
5         Sinh hoạt  
             
             
      Lớp C3-TK10  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Ngoại ngữ     Toán
2 Sinh học Sinh học Ngoại ngữ   Hóa học Toán
3 Vật lý Vật lý Văn học   Ngoại ngữ Văn học
4 Hóa học Toán Văn học   Ngoại ngữ Văn học
5           Sinh hoạt
             
             
      Lớp C4-TK11  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           Ngoại ngữ
2 Ngoại ngữ Vật lý Văn học Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Hóa học Hóa học Văn học Sinh học Toán Toán
4 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp C5-TK12  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           Địa lí
2 Địa lí Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Văn học Ngoại ngữ Toán Toán
4 Lịch sử Văn học Toán Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp C6-TK13  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     Toán Ngoại ngữ   Ngoại ngữ
2 Lịch sử Toán Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
3 Địa lí Toán Địa lí Văn học Văn học Toán
4   Lịch sử Ngoại ngữ Văn học   Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp C7-TK14  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học   Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử
2 Văn học Văn học   Địa lí Ngoại ngữ Toán
3 Toán Ngoại ngữ   Lịch sử Toán Toán
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ     Toán Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp C8-TK15  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Lịch sử Toán Lịch sử Văn học
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Toán Địa lí Văn học
3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh hoạt
4     Văn học   Toán  
5            
             
             
      Lớp C9-TK16  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ   Văn học Toán   Toán
2 Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Toán   Ngoại ngữ
3 Địa lí Toán Địa lí Ngoại ngữ   Văn học
4 Lịch sử Toán   Ngoại ngữ   Văn học
5           Sinh hoạt

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 11 HỌC KỲ I (2021-2022)

      Lớp B1-TK17  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ          
2 Toán Hóa học Hóa học Văn học Vật lý Văn học
3 Toán Văn học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Sinh học
4 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh học Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp B2-TK18  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Ngoại ngữ Toán Văn học Vật lý Vật lý Toán
3 Văn học Ngoại ngữ Văn học Hóa học Toán Văn học
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Toán Hóa học
5           Sinh hoạt
             
             
      Lớp B3-TK19  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học Văn học Toán
3 Toán Sinh học Ngoại ngữ Văn học Vật lý Toán
4 Hóa học Sinh học Văn học Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ
5           Sinh hoạt
             
             
      Lớp B4-TK20  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           Văn học
2 Lịch sử Toán Lịch sử Ngoại ngữ Địa lí Văn học
3 Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
4 Văn học Ngoại ngữ Toán Toán   Địa lí
5           Sinh hoạt
             
             
      Lớp B5-TK21  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     Văn học Văn học    
2 Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Toán Toán Ngoại ngữ
3 Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Toán Toán Ngoại ngữ
4 Toán Địa lí Địa lí   Ngoại ngữ Sinh hoạt
5            
             
             
      Lớp B6-TK22  
      Có tác dụng từ ngày 11/10/2021
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Ngoại ngữ Lịch sử   Ngoại ngữ
2