Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ II (2021-2022)

      Lớp 6S1    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng nhật Thể dục Ngoại ngữ Tiếng nhật Văn học  
2 Âm nhạc Thể dục Ngoại ngữ Văn học Tin học  
3 Công nghệ Lịch sử Toán Ngoại ngữ GDCD  
4 Tin học Văn học Toán Địa lí Ngoại ngữ  
5 Toán Mỹ Thuật Văn học KHTN Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Giao tiếp nước ngoài Toán KHTN KHTN Toán  
2 Giáo dục địa phương Tiếng nhật Kỹ năng sống KHTN Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6S2    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Thể dục Tiếng nhật Giáo dục địa phương KHTN  
2 KHTN Thể dục Văn học Văn học KHTN  
3 Văn học Tiếng nhật GDCD Toán Toán  
4 Toán Mỹ Thuật KHTN Toán Ngoại ngữ  
5 Tiếng nhật Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống Tin học Âm nhạc Tin học Ngoại ngữ  
2 Toán Công nghệ Lịch sử Giao tiếp nước ngoài Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục GDCD KHTN Kỹ năng sống  
2 Tin học Thể dục Tiếng nhật KHTN Ngoại ngữ  
3 Tiếng nhật Mỹ Thuật Toán Âm nhạc Ngoại ngữ  
4 Công nghệ Văn học Toán Giáo dục địa phương Toán  
5 Lịch sử Văn học Địa lí Ngoại ngữ Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học KHTN Giao tiếp nước ngoài Toán Văn học  
2 Tiếng nhật KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Toán Văn học Công nghệ  
2 Toán Thể dục Toán Ngoại ngữ Văn học  
3 Âm nhạc Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Giáo dục địa phương  
4 Tiếng nhật Tin học Văn học GDCD Toán  
5 KHTN Địa lí Tiếng nhật Tiếng nhật Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học KHTN Kỹ năng sống Giao tiếp nước ngoài KHTN  
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Mỹ Thuật Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Thể dục KHTN Toán Mỹ Thuật  
2 KHTN Thể dục GDCD Tiếng nhật Toán  
3 Lịch sử Công nghệ Ngoại ngữ Tin học Toán  
4 Toán Toán Văn học Kỹ năng sống Ngoại ngữ  
5 Toán Tiếng nhật Văn học Văn học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Âm nhạc Địa lí KHTN Tiếng nhật  
2 Giao tiếp nước ngoài Giáo dục địa phương KHTN Văn học Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Mỹ Thuật Tiếng nhật Toán  
2 Toán Thể dục Công nghệ Toán Toán  
3 KHTN Văn học Lịch sử Kỹ năng sống Tiếng nhật  
4 Văn học Địa lí Ngoại ngữ Giáo dục địa phương KHTN  
5 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng nhật Ngoại ngữ GDCD Giao tiếp nước ngoài Văn học  
2 KHTN Ngoại ngữ Tin học KHTN Âm nhạc  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Thể dục Công nghệ Lịch sử Toán  
2 Toán Thể dục Mỹ Thuật Ngoại ngữ Tiếng nhật  
3 Ngoại ngữ KHTN KHTN Toán Tin học  
4 Âm nhạc Giáo dục địa phương Ngoại ngữ Toán Văn học  
5 Tiếng nhật Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán KHTN Kỹ năng sống Giao tiếp nước ngoài  
2 Văn học Toán Tin học Tiếng nhật Địa lí  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ II (2021-2022)

      Lớp 7S    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Văn học Thể dục Toán Toán  
2 Sinh học Vật lý Thể dục Tin học Toán  
3 Âm nhạc Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học  
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Văn học Địa lí  
5 Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Vật lý Mỹ Thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán GDCD Địa lí Tiếng nhật Công nghệ  
2 Ngoại ngữ Toán Tin học Giao tiếp nước ngoài Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Công nghệ Thể dục Lịch sử Văn học  
2 Văn học Toán Thể dục Toán Vật lý  
3 Tiếng nhật Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Toán  
4 Toán Ngoại ngữ Sinh học Mỹ Thuật Toán  
5 Toán Tin học Sinh học Tin học Âm nhạc  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Giao tiếp nước ngoài Ngoại ngữ GDCD Văn học  
2 Toán Văn học Ngoại ngữ Địa lí Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng nhật Thể dục Văn học Âm nhạc  
2 GDCD Địa lí Thể dục Tin học Sinh học  
3 Sinh học Toán Công nghệ Toán Ngoại ngữ  
4 Vật lý Toán Lịch sử Toán Văn học  
5 Văn học Tin học Toán Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Ngoại ngữ Lịch sử Mỹ Thuật  
2 Giao tiếp nước ngoài Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Mỹ Thuật Thể dục Toán Ngoại ngữ  
2 Lịch sử Tin học Thể dục Toán Ngoại ngữ  
3 GDCD Sinh học Địa lí Âm nhạc Toán  
4 Toán Công nghệ Địa lí Ngoại ngữ Toán  
5 Toán Văn học Văn học Lịch sử Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Giao tiếp nước ngoài Tiếng nhật Văn học Ngoại ngữ Vật lý  
2 Ngoại ngữ Tin học Văn học Vật lý Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Thể dục Ngoại ngữ Tin học  
2 Văn học Toán Thể dục Văn học Văn học  
3 Sinh học Tin học Văn học Toán Âm nhạc  
4 GDCD Tiếng nhật Văn học Toán Địa lí  
5 Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Mỹ Thuật Lịch sử  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Công nghệ Sinh học Toán Ngoại ngữ  
2 Toán Lịch sử Vật lý Toán Giao tiếp nước ngoài  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Thể dục Văn học Văn học  
2 Vật lý Văn học Thể dục Âm nhạc Sinh học  
3 Toán Văn học Văn học Toán Lịch sử  
4 Toán Ngoại ngữ Tiếng nhật Toán Toán  
5 Sinh học GDCD Địa lí Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử  
2 Ngoại ngữ Mỹ Thuật Giao tiếp nước ngoài Ngoại ngữ Công nghệ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A6    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Vật lý Thể dục Văn học Công nghệ  
2 Địa lí Văn học Thể dục Văn học GDCD  
3 Vật lý Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học  
4 Tiếng nhật Toán Toán Toán Ngoại ngữ  
5 Tin học Toán Toán Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Mỹ Thuật Sinh học Lịch sử Văn học Giao tiếp nước ngoài  
2 Tin học Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A7    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Thể dục Ngoại ngữ Lịch sử  
2 Vật lý Lịch sử Thể dục Ngoại ngữ Văn học  
3 Địa lí GDCD Sinh học Tin học Văn học  
4 Địa lí Sinh học Âm nhạc Tin học Toán  
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Công nghệ Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ Tiếng nhật Văn học Toán  
2 Toán Giao tiếp nước ngoài Mỹ Thuật Văn học Vật lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ II (2021-2022)

      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Âm nhạc Thể dục Toán  
2 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ  
3 Tin học Vật lý Văn học Văn học Văn học  
4 Toán Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Vật lý  
5 Toán Tin học Hóa học Mỹ Thuật Tiếng nhật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Ngoại ngữ Toán Địa lí GDCD  
2 Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh học Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Văn học Toán Thể dục Mỹ Thuật  
2 Âm nhạc Sinh học Văn học Thể dục Vật lý  
3 Văn học Hóa học Tiếng nhật Văn học Văn học  
4 Tin học Tin học Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ  
5 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán Toán Toán Địa lí  
2 Ngoại ngữ Toán GDCD Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ  
2 Vật lý Toán Toán Thể dục Địa lí  
3 Ngoại ngữ Văn học Văn học Toán Hóa học  
4 Ngoại ngữ Tin học Lịch sử Toán Âm nhạc  
5 Tin học Ngoại ngữ GDCD Mỹ Thuật Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Toán Hóa học Công nghệ  
2 Văn học Tiếng nhật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ GDCD Tin học Thể dục Vật lý  
2 Sinh học Hóa học Tiếng nhật Thể dục Toán  
3 Địa lí Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Toán  
4 Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ  
5 Âm nhạc Sinh học Vật lý Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Mỹ Thuật Toán Văn học Tin học Toán  
2 Văn học Hóa học Văn học Văn học Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Văn học Văn học Thể dục Tin học  
2 Mỹ Thuật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ  
3 Văn học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ  
4 Hóa học Toán Toán Văn học Tin học  
5 Địa lí Âm nhạc Toán Văn học Vật lý  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Công nghệ Vật lý Lịch sử Toán  
2 Toán Sinh học Tiếng nhật GDCD Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ  
2 Lịch sử Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ  
3 Văn học Văn học Vật lý Hóa học Vật lý  
4 Sinh học Văn học GDCD Ngoại ngữ Tin học  
5 Ngoại ngữ Tiếng nhật Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Toán Địa lí Văn học  
2 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Hóa học Mỹ Thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 9 HỌC KỲ II (2021-2022)

      Lớp 9A1    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ Thể dục  
2 Tin học Toán Văn học Văn học Sinh học  
3 Sinh học Âm nhạc Ngoại ngữ Văn học GDCD  
4 Toán Văn học Toán Toán Công nghệ  
5 Toán Văn học Toán Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học  
2 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lí Văn học  
3 Vật lý Vật lý Tin học Hóa học Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 9A2    
      Có tác dụng từ ngày 18/04/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Âm nhạc Ngoại ngữ Công nghệ Tin học  
2 Sinh học Sinh học