Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận (0252) 3822.779 - Hotline: 0989.120.420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng Trung Toán Tiếng Nhật GD địa phương  
2 Toán Văn học Tiếng Nhật Mĩ thuật Thể dục  
3 Toán Văn học Văn học KHTN TAnh giao tiếp  
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Văn học KHTN KHTN  
5 Văn học Tiếng Anh Tin học Công nghệ KHTN  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Lịch sử Toán Kỹ năng sống Toán  
2 Tiếng Anh Toán Âm nhạc Địa lý KHTN  
3 Tin học Tin học GDCD Thể dục Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Địa lý Tin học Văn học  
2 Toán Toán Công nghệ Tiếng Nhật Tiếng Anh  
3 Toán Tiếng Trung KHTN Toán Tiếng Anh  
4 KHTN Tiếng Anh KHTN GDCD Lịch sử  
5 KHTN Tiếng Anh Văn học TAnh giao tiếp Kỹ năng sống  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Mĩ thuật Tiếng Nhật Văn học GD địa phương  
2 Thể dục Âm nhạc Tin học Văn học Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học KHTN Thể dục Văn học  
2 Tiếng Anh Toán KHTN Toán Âm nhạc  
3 Tiếng Anh Toán Toán Toán Công nghệ  
4 Văn học Tiếng Trung Mĩ thuật Tiếng Anh GDCD  
5 Văn học Tiếng Nhật Tin học Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử KHTN Kỹ năng sống Văn học Tiếng Nhật  
2 Địa lý KHTN Thể dục Văn học GD địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Tiếng Anh Văn học KHTN  
2 GDCD Tiếng Trung Tiếng Anh Văn học Toán  
3 Lịch sử TAnh giao tiếp GD địa phương KHTN Toán  
4 Tiếng Nhật Toán KHTN Tin học Tiếng Anh  
5 Địa lý Tin học Âm nhạc Tiếng Nhật Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Thể dục Thể dục Kỹ năng sống  
2 Văn học KHTN Toán Toán Mĩ thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Công nghệ Âm nhạc KHTN  
2 Địa lý Văn học Văn học Tiếng Anh Tiếng Nhật  
3 GDCD Lịch sử Văn học Tiếng Anh Thể dục  
4 Tiếng Anh KHTN Toán Toán Toán  
5 Tiếng Anh GD địa phương KHTN Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Trung Thể dục Mĩ thuật KHTN Tin học  
2 Tiếng Nhật Kỹ năng sống TAnh giao tiếp Văn học Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KHTN Thể dục Công nghệ Âm nhạc  
2 KHTN KHTN Tin học Địa lý GD địa phương  
3 KHTN Văn học Lịch sử TAnh giao tiếp Tiếng Nhật  
4 Tiếng Trung GDCD Mĩ thuật Văn học Tiếng Anh  
5 Kỹ năng sống Tin học Tiếng Nhật Văn học Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán  
2 Toán Thể dục Văn học Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KHTN Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Nhật  
2 Văn học KHTN Toán KHTN Văn học  
3 Văn học Lịch sử Tiếng Anh Địa lý Văn học  
4 GDCD Tin học Tiếng Anh Toán Công nghệ  
5 Âm nhạc Tiếng Anh Tin học Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán GD địa phương KHTN Mĩ thuật TAnh giao tiếp  
2 Văn học Thể dục Tiếng Trung Kỹ năng sống Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh GDCD  
2 Lịch sử GD địa phương Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học  
3 KHTN Tiếng Nhật Toán Kỹ năng sống Thể dục  
4 KHTN Địa lý Toán KHTN Văn học  
5 Mĩ thuật TAnh giao tiếp Công nghệ Âm nhạc Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Tin học Toán Thể dục  
2 Tiếng Trung Văn học Toán Toán Tiếng Nhật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A8    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán KHTN Toán Toán  
2 KHTN GDCD Tiếng Trung Toán Toán  
3 Tiếng Nhật Địa lý Mĩ thuật Thể dục Tin học  
4 GD địa phương Tiếng Nhật Lịch sử Tiếng Anh Tin học  
5 TAnh giao tiếp Công nghệ Kỹ năng sống Tiếng Anh Âm nhạc  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Văn học Tiếng Anh Văn học Tiếng Anh  
2 Thể dục Văn học KHTN Văn học KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 7S1    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Văn học Địa lý KHTN  
2 Toán KHTN Văn học Tin học GD địa phương  
3 Toán Tiếng Nhật Kỹ năng sống Tin học Âm nhạc  
4 Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung Mĩ thuật TAnh giao tiếp  
5 GDCD Tiếng Anh Lịch sử KHTN Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Thể dục Tiếng Anh KHTN Văn học  
2 Toán Văn học Tiếng Anh Toán KHTN  
3 Tiếng Anh Văn học Tin học Toán Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7S2    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học KHTN Tiếng Anh Công nghệ  
2 Văn học Toán Toán Văn học Tiếng Anh  
3 Văn học Toán Toán Văn học Tiếng Anh  
4 Tin học Tiếng Nhật Tiếng Anh TAnh giao tiếp Tin học  
5 Lịch sử KHTN Tiếng Anh KHTN GD địa phương  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc KHTN Mĩ thuật Thể dục Tiếng Nhật  
2 Kỹ năng sống KHTN Địa lý Thể dục Tin học  
3 GDCD Toán Toán Tiếng Trung Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử GD địa phương Kỹ năng sống Toán  
2 Tiếng Nhật Tin học TAnh giao tiếp Văn học KHTN  
3 Âm nhạc Văn học Văn học Văn học Tin học  
4 Toán KHTN Công nghệ Địa lý Mĩ thuật  
5 Toán Toán GDCD Tiếng Nhật Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Trung KHTN  
2 Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Toán Công nghệ Tiếng Trung  
2 Toán Âm nhạc Toán Tiếng Anh Văn học  
3 Toán Mĩ thuật KHTN Tiếng Anh Văn học  
4 Tiếng Anh TAnh giao tiếp KHTN KHTN Tiếng Nhật  
5 Tiếng Anh Tin học Địa lý Kỹ năng sống GD địa phương  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Văn học Văn học Toán Thể dục  
2 KHTN Thể dục Văn học Tin học Tiếng Nhật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Văn học Tin học Tiếng Anh  
2 Văn học Văn học GD địa phương Tiếng Nhật Lịch sử  
3 Văn học Thể dục Toán Thể dục KHTN  
4 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Anh Địa lý  
5 KHTN Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Trung  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Kỹ năng sống Công nghệ TAnh giao tiếp KHTN  
2 Toán GDCD Tiếng Nhật Mĩ thuật KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lý Tiếng Anh Văn học Tiếng Nhật  
2 Tiếng Anh Tiếng Nhật Văn học Kỹ năng sống KHTN  
3 Tiếng Anh Văn học Văn học KHTN Tiếng Anh  
4 Toán Văn học GDCD Tin học Toán  
5 Toán Lịch sử TAnh giao tiếp Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Trung KHTN Thể dục Mĩ thuật  
2 GD địa phương Công nghệ Thể dục KHTN Âm nhạc  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng Nhật Thể dục GD địa phương TAnh giao tiếp  
2 KHTN Địa lý Toán Tin học KHTN  
3 KHTN Kỹ năng sống Toán KHTN Tin học  
4 Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Nhật Lịch sử Tiếng Anh  
5 Văn học Âm nhạc Công nghệ Tiếng Trung Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Toán Toán GDCD  
2 Văn học Văn học Văn học Thể dục Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 8S    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Mĩ thuật Toán Toán  
2 Toán Toán Vật lí Văn học Tiếng Anh  
3 Toán Vật lí Tiếng Anh TAnh giao tiếp Tiếng Anh  
4 Âm nhạc Văn học Văn học Hóa học Hóa học  
5 Văn học Tin học Văn học GDCD Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Tiếng Nhật Thể dục Toán Công nghệ  
2 Vật lí Thể dục Tiếng Anh Địa lý Sinh học  
3 Lịch sử Sinh học Tiếng Anh Tin học Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lí Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học  
2 Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học  
3 Âm nhạc Toán Toán GDCD Toán  
4 Mĩ thuật Toán Toán Văn học Tin học  
5 Hóa học Công nghệ Văn học Văn học Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Sinh học Vật lí Văn học  
2 Địa lý Tiếng Nhật Thể dục TAnh giao tiếp Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng Anh Văn học Hóa học Vật lí  
2 Văn học TAnh giao tiếp Tin học Hóa học Văn học  
3 Văn học Vật lí Tiếng Nhật Địa lý Tin học  
4 Toán Công nghệ Tiếng Anh Sinh học Toán  
5 Toán Âm nhạc Lịch sử Văn học Mĩ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Anh Toán GDCD Thể dục  
2 Tiếng Anh Sinh học Toán Tiếng Anh Thể dục  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Toán Văn học Văn học  
2 Tin học Địa lý Toán Toán Thể dục  
3 Văn học Công nghệ GDCD Toán Toán  
4 Văn học Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học  
5 Lịch sử Vật lí Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TAnh giao tiếp Sinh học Vật lí Hóa học Mĩ thuật  
2 Thể dục Toán Tiếng Nhật Tiếng Anh Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Âm nhạc Tin học Tiếng Anh  
2 Tin học Toán Công nghệ Lịch sử Tiếng Anh  
3 Toán Hóa học Tiếng Anh Sinh học Địa lý  
4 Hóa học Văn học Vật lí Mĩ thuật Tiếng Nhật  
5 Sinh học Văn học Vật lí TAnh giao tiếp GDCD  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Văn học Thể dục Tiếng Anh  
2 Toán Văn học Văn học Thể dục Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học TAnh giao tiếp Tiếng Anh Vật lí  
2 Văn học Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học  
3 Văn học Văn học Tiếng Anh Âm nhạc Toán  
4 Toán Toán Văn học Toán Hóa học  
5 Tiếng Anh Toán Toán Mĩ thuật Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Vật lí Địa lý Tiếng Nhật Hóa học  
2 Thể dục Thể dục GDCD Công nghệ Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 05/09/2022
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán Mĩ thuật Tiếng Anh  
2 Âm nhạc Toán Văn học