Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 6S    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tiếng Nhật KHTN Lịch sử Công nghệ  
2 Văn học Tiếng Trung KHTN Tiếng Nhật GDCD  
3 Toán TAnh giao tiếp Văn học Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
4 Mĩ thuật Tiếng Anh Văn học GD địa phương KHTN  
5 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Tin học KHTN  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Toán Kỹ năng sống Tin học  
2 Toán Thể dục Âm nhạc Địa lý KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Địa lý Văn học Văn học  
2 Toán Toán Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Tin học  
3 Tiếng Anh Tiếng Anh KHTN Toán Tiếng Anh  
4 KHTN Tiếng Anh KHTN Tin học TAnh giao tiếp  
5 Tiếng Nhật Tiếng Trung Văn học Công nghệ GDCD  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Thể dục Mĩ thuật Văn học GD địa phương  
2 Âm nhạc Thể dục Kỹ năng sống Văn học Lịch sử  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Trung Tin học Địa lý Tiếng Nhật  
2 Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Toán TAnh giao tiếp  
3 Tiếng Anh Toán Âm nhạc Toán GDCD  
4 Văn học Tiếng Anh KHTN TAnh giao tiếp Công nghệ  
5 Văn học Tiếng Anh KHTN Tin học Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Thể dục Lịch sử Văn học Tiếng Nhật  
2 KHTN Thể dục Kỹ năng sống Văn học GD địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Văn học TAnh giao tiếp Tin học GDCD  
2 Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Tiếng Anh Văn học Tiếng Nhật  
3 Công nghệ Tiếng Trung KHTN Văn học Toán  
4 Địa lý Lịch sử KHTN Âm nhạc Tiếng Anh  
5 KHTN Toán Tin học GD địa phương Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Thể dục KHTN Toán Kỹ năng sống  
2 Văn học Thể dục Toán Toán Mĩ thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Công nghệ Âm nhạc Tiếng Anh  
2 Văn học Văn học KHTN Tin học Tiếng Anh  
3 Văn học Văn học Địa lý GDCD KHTN  
4 Tiếng Anh Tiếng Trung Toán Toán Toán  
5 Tiếng Anh GD địa phương Lịch sử Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Thể dục Tin học Mĩ thuật TAnh giao tiếp  
2 Tiếng Nhật Thể dục KHTN Văn học Kỹ năng sống  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống KHTN Văn học TAnh giao tiếp Âm nhạc  
2 Tiếng Anh KHTN Tin học Địa lý GD địa phương  
3 KHTN GDCD Lịch sử Văn học Tiếng Nhật  
4 Tin học TAnh giao tiếp KHTN Văn học Tiếng Anh  
5 Công nghệ Toán Tiếng Nhật Tiếng Trung Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Mĩ thuật Thể dục Tiếng Anh Toán Văn học  
2 Toán Thể dục Văn học Toán Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Công nghệ Tiếng Nhật Tiếng Anh Tin học  
2 Văn học Toán Địa lý KHTN Văn học  
3 Văn học Tiếng Anh KHTN Toán Văn học  
4 Toán Tiếng Anh Lịch sử Toán Tiếng Anh  
5 Toán TAnh giao tiếp Tin học Tiếng Nhật Âm nhạc  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống Thể dục KHTN GD địa phương Mĩ thuật  
2 Văn học Thể dục Tiếng Trung GDCD TAnh giao tiếp  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Địa lý KHTN Tiếng Anh TAnh giao tiếp  
2 Lịch sử Kỹ năng sống KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh  
3 KHTN Toán GDCD Tin học Công nghệ  
4 KHTN Toán Toán Tiếng Nhật Văn học  
5 GD địa phương Tin học Toán TAnh giao tiếp Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Thể dục Văn học Tiếng Trung Toán  
2 Mĩ thuật Thể dục Văn học Âm nhạc Tiếng Nhật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A8    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán KHTN Toán Lịch sử  
2 Toán GDCD KHTN Toán KHTN  
3 Tiếng Nhật Địa lý GD địa phương Công nghệ Tin học  
4 Văn học Tiếng Nhật Âm nhạc Tiếng Anh Văn học  
5 Văn học Tiếng Anh Kỹ năng sống Tiếng Anh Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Thể dục KHTN TAnh giao tiếp Văn học  
2 Tiếng Trung Thể dục TAnh giao tiếp Mĩ thuật Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 7S1    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Tin học KHTN Toán Toán  
2 GDCD Địa lý KHTN Toán Toán  
3 Tiếng Trung GD địa phương Công nghệ Tiếng Anh Âm nhạc  
4 Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Kỹ năng sống Văn học KHTN  
5 Mĩ thuật Tiếng Nhật Lịch sử Văn học KHTN  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Toán Thể dục KHTN Văn học  
2 Tiếng Anh Toán Thể dục Tin học Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7S2    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Lịch sử Văn học Mĩ thuật KHTN  
2 Tin học Tiếng Anh Văn học Công nghệ Tiếng Nhật  
3 KHTN Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Tiếng Trung  
4 Toán Toán Tiếng Anh GD địa phương Văn học  
5 Toán Toán KHTN TAnh giao tiếp Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc KHTN Thể dục Toán Tiếng Nhật  
2 Địa lý KHTN Thể dục Kỹ năng sống Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Âm nhạc Tiếng Anh GDCD Toán  
2 Tiếng Nhật Lịch sử Tiếng Anh Mĩ thuật Toán  
3 Địa lý Công nghệ Văn học TAnh giao tiếp GD địa phương  
4 Toán Văn học Văn học Kỹ năng sống Tin học  
5 Toán Văn học Tiếng Nhật KHTN Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh KHTN  
2 Văn học Tiếng Anh Thể dục Tiếng Trung Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học GDCD Toán Công nghệ Tiếng Trung  
2 Kỹ năng sống TAnh giao tiếp Toán Tiếng Anh Văn học  
3 Mĩ thuật Văn học KHTN Tiếng Anh Văn học  
4 Tiếng Anh KHTN KHTN Lịch sử Toán  
5 Tiếng Anh Âm nhạc Địa lý GD địa phương Tiếng Nhật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn học Thể dục Tiếng Anh KHTN  
2 Toán Văn học Thể dục Tin học Tiếng Nhật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Văn học Văn học Tiếng Trung Tiếng Anh  
2 Văn học Văn học GD địa phương Âm nhạc KHTN  
3 Văn học Tiếng Nhật Toán Tin học KHTN  
4 Mĩ thuật Toán Toán Tiếng Anh Địa lý  
5 GDCD Toán TAnh giao tiếp Tiếng Anh Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Kỹ năng sống Thể dục Lịch sử KHTN  
2 Tiếng Anh Tiếng Nhật Thể dục Toán KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TAnh giao tiếp Tin học Tiếng Anh Văn học Tiếng Nhật  
2 Tiếng Anh Tiếng Nhật Tiếng Anh Kỹ năng sống KHTN  
3 Tiếng Anh Văn học Lịch sử Mĩ thuật Tiếng Anh  
4 Toán Văn học Văn học GDCD Toán  
5 Toán Địa lý Văn học Tin học Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Tiếng Trung Thể dục KHTN Âm nhạc  
2 GD địa phương Công nghệ Thể dục KHTN Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Nhật GD địa phương TAnh giao tiếp  
2 KHTN Địa lý Toán GDCD Âm nhạc  
3 KHTN Kỹ năng sống Toán Tin học Văn học  
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Mĩ thuật Văn học  
5 Tiếng Anh Tiếng Anh Công nghệ KHTN Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Toán Thể dục Toán Tiếng Anh  
2 Văn học Toán Thể dục Văn học KHTN  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2022-2023)

      Lớp 8S    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán Lịch sử Văn học GDCD  
2 Toán Toán Toán Văn học TAnh giao tiếp  
3 Vật lí Tiếng Nhật Toán Mĩ thuật Tin học  
4 Hóa học Hóa học Văn học Tin học Tiếng Anh  
5 Văn học Âm nhạc Văn học Tin học Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Sinh học Tiếng Anh Thể dục Công nghệ  
2 Vật lí Sinh học Tiếng Anh Thể dục Địa lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Hóa học  
2 Vật lí Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Toán  
3 Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh GDCD  
4 Hóa học Toán Toán Văn học Mĩ thuật  
5 Âm nhạc Công nghệ Tin học Văn học Tin học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Vật lí Sinh học Thể dục Văn học  
2 Toán Tiếng Nhật TAnh giao tiếp Thể dục Văn học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Địa lý Hóa học Tiếng Anh Toán  
2 Tiếng Anh Vật lí Hóa học Sinh học Toán  
3 Tin học Vật lí Toán Tiếng Nhật Mĩ thuật  
4 Âm nhạc Văn học Toán Văn học Tiếng Anh  
5 Công nghệ Văn học Văn học Văn học Tiếng Anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng Anh Toán GDCD Thể dục TAnh giao tiếp  
2 Tiếng Anh Toán Sinh học Thể dục Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Địa lý Âm nhạc Tiếng Anh Mĩ thuật  
2 Tin học Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh  
3 TAnh giao tiếp Công nghệ Tin học Vật lí Tiếng Anh  
4 Tiếng Nhật Văn học Tiếng Anh Sinh học Văn học  
5 GDCD Văn học Tiếng Anh Văn học Văn học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Toán Toán Thể dục Toán  
2 Hóa học Toán Toán Thể dục Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán Toán Tiếng Nhật Văn học  
2 Hóa học Toán Toán Tin học Văn học  
3 Lịch sử Hóa học Tiếng Anh Sinh học Địa lý  
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lí TAnh giao tiếp GDCD  
5 Tiếng Anh Sinh học Vật lí Âm nhạc Mĩ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Công nghệ Văn học Thể dục Tiếng Anh  
2 Toán Văn học Văn học Thể dục Tiếng Anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng Anh TAnh giao tiếp Tin học Vật lí  
2 Văn học Tiếng Anh Tiếng Anh Văn học Sinh học  
3 Văn học Tin học Tiếng Anh Văn học Toán  
4 Tiếng Anh Toán Văn học Công nghệ Toán  
5 Tiếng Anh Toán Toán Mĩ thuật Hóa học  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Vật lí Tiếng Nhật Thể dục Hóa học  
2 Sinh học Địa lý GDCD Thể dục Âm nhạc  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 09/01/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc Văn học Toán Mĩ thuật