Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6 HỌC KỲ I (2023-2024)

      Lớp 6S1    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng anh Toán Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên  
2 Tiếng anh Toán Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Tiếng anh  
3 Giáo dục công dân Ngữ văn Toán Toán Tin học  
4 Tiếng nhật Ngữ văn Toán Toán Mĩ thuật  
5 Tiếng trung Âm nhạc Ngữ văn TA giao tiếp Giáo dục địa phương  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Tiếng nhật Lịch sử Tiếng anh Địa lý  
2 Thể dục Tin học Công nghệ Kỹ năng sống Ngữ văn  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6S2    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Tin học Tiếng trung Toán Khoa học tự nhiên  
2 Giáo dục công dân TA giao tiếp Lịch sử Toán Khoa học tự nhiên  
3 Tiếng nhật Toán Ngữ văn Tiếng anh Giáo dục địa phương  
4 Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn Tiếng anh Công nghệ  
5 Ngữ văn Tiếng nhật Tiếng anh Kỹ năng sống Tiếng anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán Toán Khoa học tự nhiên Mĩ thuật  
2 Thể dục Toán Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Địa lý  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6S3    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Giáo dục công dân Lịch sử Tin học Tiếng anh Mĩ thuật  
2 Tiếng nhật Khoa học tự nhiên Công nghệ Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
3 Âm nhạc Giáo dục địa phương Khoa học tự nhiên Tiếng trung Khoa học tự nhiên  
4 Ngữ văn Tiếng nhật Tiếng anh Kỹ năng sống Toán  
5 Ngữ văn Ngữ văn Tiếng anh Toán Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Địa lý Tin học Toán Toán  
2 Thể dục TA giao tiếp Ngữ văn Toán Khoa học tự nhiên  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng nhật Khoa học tự nhiên Ngữ văn Ngữ văn Toán  
2 Tiếng anh Âm nhạc Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ  
3 Tiếng anh Tiếng nhật Tiếng anh Kỹ năng sống Lịch sử  
4 Giáo dục công dân Ngữ văn Toán TA giao tiếp Giáo dục địa phương  
5 Tin học Tiếng anh Toán Tiếng trung Khoa học tự nhiên  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Tiếng anh Toán Địa lý Toán  
2 Thể dục Khoa học tự nhiên Toán Khoa học tự nhiên Mĩ thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Âm nhạc Toán Tiếng nhật Giáo dục địa phương  
2 Toán Tiếng anh Khoa học tự nhiên Toán Tiếng trung  
3 Toán Tiếng anh Ngữ văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên  
4 Tiếng anh Giáo dục công dân Ngữ văn Ngữ văn Tiếng anh  
5 Kỹ năng sống Khoa học tự nhiên Tiếng nhật Công nghệ Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán Mĩ thuật Khoa học tự nhiên Tin học  
2 Thể dục Tiếng anh Địa lý Toán TA giao tiếp  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Công nghệ Tiếng anh Kỹ năng sống Ngữ văn  
2 Tiếng nhật Toán Tiếng anh Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
3 Ngữ văn Toán Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Giáo dục công dân  
4 Ngữ văn Tiếng anh Khoa học tự nhiên Tiếng trung Toán  
5 Lịch sử Tiếng anh Giáo dục địa phương Ngữ văn Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Địa lý Tiếng anh Tin học TA giao tiếp  
2 Thể dục Tiếng nhật Mĩ thuật Âm nhạc Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Âm nhạc TA giao tiếp Ngữ văn Tiếng anh Kỹ năng sống  
2 Tiếng anh Giáo dục công dân Ngữ văn Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
3 Tiếng anh Khoa học tự nhiên Giáo dục địa phương Ngữ văn Khoa học tự nhiên  
4 Công nghệ Toán Tiếng trung Ngữ văn Tiếng nhật  
5 Ngữ văn Toán Khoa học tự nhiên Toán Mĩ thuật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Địa lý Tiếng anh Tiếng nhật  
2 Toán Thể dục Lịch sử Tin học Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Toán Tiếng anh Tiếng nhật Toán  
2 Lịch sử Công nghệ Tiếng anh Tiếng trung Toán  
3 Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Ngữ văn TA giao tiếp  
4 Âm nhạc Tiếng anh Tin học Ngữ văn Ngữ văn  
5 Ngữ văn Tiếng anh Tiếng nhật Giáo dục địa phương Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng anh Thể dục Khoa học tự nhiên Toán Toán  
2 Mĩ thuật Thể dục Giáo dục công dân Toán Kỹ năng sống  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Khoa học tự nhiên Giáo dục công dân Âm nhạc Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
2 Kỹ năng sống Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn  
3 Công nghệ Toán Tin học Tiếng anh Tiếng nhật  
4 Tiếng anh Toán Giáo dục địa phương Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
5 Tiếng anh Khoa học tự nhiên Tiếng trung Toán Tiếng anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng nhật Thể dục Mĩ thuật Lịch sử Toán  
2 Địa lý Thể dục Toán TA giao tiếp Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Khoa học tự nhiên Ngữ văn Tiếng nhật Ngữ văn TA giao tiếp  
2 Khoa học tự nhiên Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn Tiếng nhật  
3 Tin học Giáo dục công dân Tiếng anh Toán Công nghệ  
4 Tiếng anh Kỹ năng sống Khoa học tự nhiên Toán Ngữ văn  
5 Tiếng anh Toán Khoa học tự nhiên Lịch sử Tiếng trung  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Toán Tiếng anh Địa lý  
2 Toán Thể dục Mĩ thuật Tiếng anh Giáo dục địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A8    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Toán Tiếng nhật Mĩ thuật Toán  
2 Tiếng anh Toán Khoa học tự nhiên Tiếng nhật Toán  
3 Tiếng anh Tiếng trung Khoa học tự nhiên Ngữ văn Tiếng anh  
4 Giáo dục địa phương TA giao tiếp Ngữ văn Ngữ văn Tiếng anh  
5 Khoa học tự nhiên Tin học Ngữ văn Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Thể dục Toán Địa lý Tiếng anh  
2 Kỹ năng sống Thể dục Toán Giáo dục công dân Âm nhạc  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 6A9    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Giáo dục công dân Tiếng anh Ngữ văn Tiếng anh Ngữ văn  
2 Ngữ văn Tiếng anh Ngữ văn Tiếng anh Ngữ văn  
3 Công nghệ Khoa học tự nhiên Âm nhạc Khoa học tự nhiên Lịch sử  
4 Toán Toán Địa lý Khoa học tự nhiên Tiếng nhật  
5 Toán Toán Tiếng nhật Tin học Khoa học tự nhiên  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Thể dục Giáo dục địa phương Kỹ năng sống Mĩ thuật  
2 Toán Thể dục TA giao tiếp Tiếng trung Tiếng anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7 HỌC KỲ I (2023-2024)

      Lớp 7S    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Toán  
2 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Giáo dục công dân Khoa học tự nhiên TA giao tiếp  
3 Tin học Lịch sử Tiếng anh Tiếng anh Ngữ văn  
4 Tin học Tiếng anh Âm nhạc Toán Ngữ văn  
5 Địa lý Tiếng trung Kỹ năng sống Toán Tiếng nhật  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng nhật Toán Thể dục Toán Tiếng anh  
2 Công nghệ Toán Thể dục Mĩ thuật Giáo dục địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng nhật Tiếng trung Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
2 Địa lý Lịch sử Khoa học tự nhiên Ngữ văn Toán  
3 Tiếng anh Ngữ văn Giáo dục công dân Khoa học tự nhiên Toán  
4 Tiếng anh Ngữ văn Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng anh  
5 Tiếng nhật Tin học Ngữ văn Âm nhạc Kỹ năng sống  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TA giao tiếp Thể dục Mĩ thuật Tiếng anh  
2 Toán Công nghệ Thể dục Giáo dục địa phương Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Kỹ năng sống Lịch sử Địa lý Toán Ngữ văn  
2 Tiếng nhật Tiếng nhật Tiếng trung Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
3 Tiếng anh Ngữ văn Khoa học tự nhiên TA giao tiếp Khoa học tự nhiên  
4 Tiếng anh Tin học Toán Âm nhạc Tiếng anh  
5 Công nghệ Khoa học tự nhiên Toán Ngữ văn Tiếng anh  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Mĩ thuật Toán Thể dục Toán Giáo dục địa phương  
2 Tiếng anh Giáo dục công dân Thể dục Toán Ngữ văn  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng anh Kỹ năng sống Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Tiếng anh  
2 Tin học Tiếng anh Ngữ văn Tiếng trung Tiếng anh  
3 Tiếng nhật Tiếng nhật Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn  
4 Toán Khoa học tự nhiên Toán Lịch sử TA giao tiếp  
5 Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Giáo dục công dân Thể dục Giáo dục địa phương Công nghệ  
2 Địa lý Khoa học tự nhiên Thể dục Tiếng anh Mĩ thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Tin học Ngữ văn Tiếng anh  
2 Khoa học tự nhiên Kỹ năng sống Ngữ văn Tiếng anh Tiếng anh  
3 Địa lý TA giao tiếp Ngữ văn Tiếng anh Âm nhạc  
4 Tiếng nhật Toán Toán Giáo dục công dân Ngữ văn  
5 Lịch sử Toán Toán Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Giáo dục địa phương Thể dục Tiếng nhật Mĩ thuật  
2 Toán Tiếng trung Thể dục Công nghệ Tiếng anh  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Tiếng anh Ngữ văn Ngữ văn  
2 Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Tiếng anh Ngữ văn Tiếng nhật  
3 Toán Ngữ văn Kỹ năng sống Tiếng nhật Tiếng anh  
4 Toán Ngữ văn Toán Tiếng anh Giáo dục công dân  
5 Tin học Địa lý Toán Công nghệ TA giao tiếp  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Giáo dục địa phương Lịch sử Thể dục Toán Tiếng anh  
2 Âm nhạc Tiếng trung Thể dục Toán Mĩ thuật  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A6    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng trung Ngữ văn Khoa học tự nhiên Âm nhạc  
2 Toán Tiếng nhật Địa lý Giáo dục công dân Tiếng anh  
3 Mĩ thuật Kỹ năng sống Toán Ngữ văn Tiếng anh  
4 Khoa học tự nhiên Lịch sử Toán Ngữ văn Khoa học tự nhiên  
5 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Toán Thể dục Tiếng anh Tiếng nhật  
2 Giáo dục địa phương Toán Thể dục Tiếng anh TA giao tiếp  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A7    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng anh Toán Giáo dục công dân Tiếng trung  
2 Toán Khoa học tự nhiên Toán Lịch sử Địa lý  
3 Tiếng nhật Tiếng nhật Ngữ văn Toán Tiếng anh  
4 Kỹ năng sống Ngữ văn Ngữ văn Toán Tiếng anh  
5 TA giao tiếp Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn Khoa học tự nhiên  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tiếng anh Khoa học tự nhiên Thể dục Công nghệ Giáo dục địa phương  
2 Tiếng anh Khoa học tự nhiên Thể dục Mĩ thuật Tin học  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 7A8    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Mĩ thuật Khoa học tự nhiên Lịch sử Ngữ văn Giáo dục công dân  
2 Tin học Tiếng anh Tiếng nhật Ngữ văn Toán  
3 Công nghệ Tiếng anh Tiếng anh Toán Toán  
4 TA giao tiếp Ngữ văn Tiếng anh Khoa học tự nhiên Âm nhạc  
5 Tiếng anh Ngữ văn Khoa học tự nhiên Khoa học tự nhiên Ngữ văn  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tiếng trung Thể dục Tiếng nhật Kỹ năng sống  
2 Toán Toán Thể dục Địa lý Giáo dục địa phương  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 8 HỌC KỲ I (2023-2024)

      Lớp 8S1    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Khoa học tự nhiên Giáo dục công dân Toán Tiếng anh  
2 Tiếng trung Khoa học tự nhiên Mĩ thuật Toán Giáo dục địa phương  
3 Khoa học tự nhiên Lịch sử Tiếng nhật Âm nhạc Kỹ năng sống  
4 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Tiếng anh Khoa học tự nhiên  
5 Ngữ văn Ngữ văn Tiếng anh Tiếng anh Công nghệ  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TA giao tiếp Địa lý Thể dục Toán  
2 Toán Tiếng nhật Khoa học tự nhiên Thể dục Toán  
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt  
4            
5            
             
      Lớp 8S2    
      Có tác dụng từ ngày 14/08/2023
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Ngữ văn Khoa học tự nhiên Khoa