Tìm kiếm

111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận Hotline: 1900633377 - 0989120420

PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Media/30_TH1041/Images/10473611da5ca3c-d-e.jpg
Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trưởng phòng Hành Chính-Nhân Sự
Media/30_TH1041/Images/10474815f31e28f-8-e.jpg
Cô Lương Nguyễn Bích Nguyên
Nhân viên Văn phòng
Media/30_TH1041/Images/104748321cd2e82-7-e.jpg
Cô Võ Thị Mỹ Hạnh
Nhân viên Văn phòng
Media/30_TH1041/Images/104754607e66a5c-8-e.jpg
Cô Phạm Thị Thu Trang
Nhân viên Văn phòng